O MNĚ:

Po absolvování Obchodní akademie ve Valašském Meziříčí jsem vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, kde jsem získala magisterský titul. Diplomovou práci jsem zpracovala na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na téma Pracovní doba a možnosti jejího rozvržení.

Advokacii se věnuji od roku 2011. Abych se mohla stát advokátkou, vykonala jsem tříletou praxi jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři JUDr. Pavla Ulrycha v Praze, kde jsem se zabývala zejména občanským, rodinným, pracovním, obchodním právem a právem nemovitých věcí.

V roce 2015 jsem složila advokátní zkoušku a od února 2016 působím jako samostatná advokátka především v Praze a po dohodě také v Rožnově pod Radhoštěm a blízkém okolí. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou jsem zapsaná pod evidenčním číslem 16807.

Právní služby poskytuji zejména v oblasti korporátního práva, občanského, pracovního, rodinného práva a práva nemovitostí (sepis smluv na koupi a prodej nemovitých věcí, včetně realizace advokátní úschovy kupní ceny, smluv darovacích a směnných). Ve výše uvedených právních odvětvích poskytuji právní konzultace, sepisování smluv, žalob a jiných podání, zastupuji klienty při jednáních s protistranou, před soudy v civilních řízeních, v exekučních a rozhodčích řízeních a před správními orgány.

Velmi si zakládám na profesionálním a spolehlivém přístupu. Ve složitých životních situacích, v nichž se klienti často ocitají nezapomínám na lidský přistup.

Při poskytování právních služeb spolupracuji s odborníky z různých oblastí, především s notáři, daňovými poradci, exekutory, překladateli a realitními kancelářemi.