AKTUALITY:

 

Vláda ČR navrhuje zvýšit poplatek za vklad do katastru nemovitostí z dosavadních 1000,- Kč o dvojnásobek, nově tedy na 2.000,- Kč. Vkladem se do katastru nemovitostí zapisuje vznik, změna nebo zánik vlastnického práva, tedy nejčastěji prodej-koupě a darovaní nemovitých věcí, pak také v praxi hojně zřizována věcná břemena, zástavní práva nebo...

Rodič, kterému neplacení výživného na dítě od bývalého partnera komplikuje život, často nemá finanční prostředky ani sílu bojovat o svá práva. O výživném byste měli vědět:

Další velká změna se dotkne stovek tisíc lidí v České republice. Novela občanského zákoníku - zákon č. 460/2016, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník přináší možnost požadovat úroky z prodlení z dlužného výživného. Po rodiči, který neplatí výživné na své dítě, bude moci nově druhý rodič vymáhat výživné i s úroky. Podle statistický...

Stávající právní úprava zakotvená v ustanovení § 35 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník umožňuje nezletilému zavázat se k výkonu závislé práce, za předpokladu, že nezletilý dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, přičemž obě tyto podmínky musí být splněny současně.

Ustanovení § 2254 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stanoví, že pokud si ujedná pronajímatel a nájemce, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu (kauci), že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu bytu nebo domu, nesmí být jistota vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného.

Advokátní úschova je nejčastěji využívána při prodeji nemovitých věcí, přičemž chrání obě smluvní strany před ztrátou nemovité věci nebo před ztrátou kupní ceny.