PRÁVNÍ SLUŽBY:

Spokojenost a zájem klienta je pro mne vždy na prvním místě.

Pomohu Vám v následujících právních oblastech:

Občanské právo

 • zastupování klientů v celém rozsahu tohoto právního odvětví 
 • poradenství a zastupování v dědickém řízení 
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví 
 • vydání bezdůvodného obohacení 
 • vymáhání pohledávek v nalézacím řízením, exekučním řízení, insolvenčním řízení, rozhodčím řízení
 • náhrada škody


Obchodní právo

 • komplexní právní servis související se založením obchodních společností 
 • změny ve společnosti (převod podílu, změny statutárních orgánů) 
 • příprava a organizace valných hromad obchodních společností 
 • snižování a zvyšování základního kapitálu společnosti 
 • zastupování v řízeních před rejstříkovými soudy a dalšími státními orgány (např. ve věcech živnostenských oprávnění, licencí) 
 • komplexní právní servis související s likvidací společnosti 
 • smlouvy v obchodních vztazích (kupní smlouva, smlouva o dílo) 
 • směnečné právo

Pracovní právo

 • obecné poradenství v oblasti pracovního práva 
 • příprava, posouzení pracovněprávních dokumentů (pracovní smlouva, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, rozvázání pracovního poměru) 
 • vymáhání dlužné mzdy 
 • náhrada škody v pracovněprávních vztazích


Rodinné právo

 • rozvod manželství 
 • vypořádaní majetkových vztahů mezi manželi v rámci rozvodového řízení 
 • vypořádání práv a povinností společného bydlení 
 • úprava poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu manželství (výživné dětí, svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova, společná výchova)
 • styk rodičů a ostatních příbuzných s nezletilými dětmi
 • výživné zletilých dětí 
 • výživné mezi manželi 
 • výživné neprovdané matky a náklady spojené s těhotenstvím a porodem 
 • zúžení nebo rozšíření rozsahu společného jmění manželů